АДВОКАТСКА ЕКСПЕРТИЗА

ВО ШТО СМЕ СТРУЧНИ

— Надомест на материјална штета
— Надомест на нематеријална штета
— Присилно извршување
— Изготвување на сите видови на договори
— Анекс на договори
— Совети за раскинување или поништување на договори
— Застапување за време на преговори во врска со склучување договори
— Надомест на штета поради повреда
— Наплата на побарувања
— Застапување во постапка за наплата на побарувања
— Договарање на начин за исплата на долг
— и други правни услуги поврзани со облигационото право

Нудиме правна помош на постоечки бизниси, ново-отворени компании и секаков вид на претприемачи.

Се стремиме да обезбедиме правни услуги на ефикасен и економичен начин така што Ви овозможуваме слободно и безгрижно да се фокусирате на Вашиот бизнис.
Работиме на различни видови на услуги, како што се:

— Основање на фирми (друштва)
— Застапување на фирми
— Трговски спорови
— Секаков вид на договори
— Договори за вработување
— Парнични постапки
— Вонпарнични постапки
— и други правни услуги поврзани со вашиот бизнис.

— Секаков вид на имотно-правни односи, (како и спорови за истите)
— Легализација
— Приватизација на земјиште
— Упис во катастар на недвижности (на незапишани права и др.)
— Одржувачка (право на сопственост по пат на долгогодишно непречено владение)
— Службеност (добивање на право за користење на туѓа сопственост)
— Сопственички права на недвижен и подвижен имот
— Нарушено владение
— и други правни услуги поврзани со стварното право

— Развод на брак со тужба
— Спогодбен развод на брак
— Поништување на брак
— Составување на предбрачен или брачен договор
— Алиментација за дете
— Утврдување на татковство (DNK)
— Семејно насилство
— Поделба на имот при развод на брак
— Вршење на родителско право
— Старателство (на дете или на возрасно лице)
— Посвојување
— и други правни услуги поврзани со семејното право

— Нарушување на јавен ред и мир
— Застапување при физички напад
— Застапување при сообраќајни незгоди
— и други правни услуги поврзани со кривичното право.

— Водење и спроведување на оставинска постапка
— Застапување во оставински спорови
— Договор за доживотна издршка
— Составување и спроведување на судски и своерачен тестамент
— Застапување во постапка во која се оспорува тестамент, договор за доживотна издршка, договор за дар и др.
— Изработка на договор за распределба на имот за време на живот
— и други правни услуги поврзани со наследното право

— Застапување во постапка за исплата на плати и надоместоци од работен однос
— Застапување поради незаконит престанок на работен однос
— Отпремнина
— Застапување поради неплатени придонеси
— Надомест на штета при повреда на работа
— и други правни услуги поврзани со работните односи.

— Оставинска постапка
— Физичка делба на недвижен и подвижен имот
— Уредување на меѓи
— Одземање на деловна способност
— Надомест за експроприрана недвижност (имот одземен од државата)
— Судски тестамент и прогласување на тестамент
— и други правни услуги поврзани со вонпарничната постапка.

MK